Pravidla

verze 2.3, platná od 06/10/2016
Den cesty je soutěž. Jako taková si vynucuje definovat, co se smí a co se nesmí. Takže postupně:
 1. Den cesty je outdoorový závod. Jako výsledek se počítá nejdelší souvislý úsek trasy ušlý v průběhu 24 hodin od času startu, ve směru od místa startu závodu.
 2. Den cesty byl, je a snad i bude zábavou. Nejde o to vyhrát za každou cenu, zemřít na trase nebo bezohledně porušovat tato pravidla. Akce je založena na čestnosti každého účastníka.
 3. Akce se mohou účastnit pouze účastníci dodržující předchozí bod.
 4. Akce se mohou účastnit pouze účastníci s uhrazeným startovným.
 5. Účastníci mladší 18 let musí mít po celou dobu závodu doprovod osoby starší 18 let, která je zplnomocněna zákonným zástupcem tohoto účastníka.
 6. Všichni účastníci podnikají akci na vlastní nebezpečí.
 7. Trasa:
  1. Trasa je předem vybrána organizátory a předběžně přeměřena
  2. Trasa je vybavena kontrolními body.
  3. Trasa je podrobně popsána v itineráři, který účastník obdrží v místě startu. Účastník má možnost využít i mapy se zaznačenou trasou, kterou organizátoři poskytnou před začátkem závodu.
  4. Popis trasy nemusí odpovídat skutečnosti. Připadné nesrovnalosti se řeší následovně:
   • Trasa je přeznačena. Pak je možné jít jak dle nové značky, tak dle mapy. Liší-li se tato vzdálenost, je patřičně započítána.
   • Značená trasa je zrušena (soukromý pozemek, plot, …), nebo není možné ji použít (jarní povodně, protržené rybníky a pod.). Počítá se nejkratší trasa po pozemních komunikacích a lesních či polních cestách (značené v podkladech mapy.cz) použitelná pro vyhnutí se problematické oblasti. Ovšem pouze za předpokladu, že účastník toto nebo jiné vyhnutí využije.
  5. Účastník se snaží jít po vyznačené trase. Pro ověření dodržení trasy jsou využity kontroly. Ujitá vzdálenost se započítává takto:
   • Pokud účastník bloudí (tj. nejde po vyznačené trase a stalo se to nedopatřením), ujitá vzdálenost se v tomto úseku (od bodu, kde na trase byl naposledy až do místa, kde se na trasu opět vrátil) zkrátí na vzdušnou vzdálenost.
   • Pokud účastník záměrně zvolí jinou trasu (rozhodne se například v noci, že úsek projde po silnici namísto lesa), pak se mu tento úsek do výsledných kilometrů nepočítá vůbec.
   • Účastník je povinnen projít všechny kontrolní body na trase, kterou hlásí do výsledků. Pokud některé body chybí, je započítána nejdelší souvislá vzdálenost, kde kontrolní body nechybí.
   • Jestliže účastník ukončí (zahájí) zdolanou trasu mimo kontrolní bod, je mu do zdolané vzdálenosti započítán celý zdolaný úsek, tedy i se vzdáleností od posledního (prvního) zdolaného kontrolního bodu do místa ukončení (startu). Místo ukončení (startu) není třeba dále prokazovat. Předpokládá se zde smysl účastníka pro "fair-play".
  6. Účastník smí dočasně opustit trasu a po návratu pokračovat z místa, ve kterém trasu opustil.
 8. Závod je zahájen odstartováním v místě startu. Závod je ukončen po 24 hodinách od času startu. Účastník s neuhrazeným startovným a možností platit startovné na místě startu je povinen dorazit na start v dostatečném předstihu před předběžným časem startu, uveřejněným na stránkách závodu. Organizátor si vyhrazuje právo zahájit závod později, než je předběžný čas startu.
 9. K přepravě je možné použít pouze vlastní nohy. Nesmí být použit dopravní prostředek a k pohybu nesmí být využita cizí pomoc, a to ani během případného dočasného opuštění trasy. Porušením tohoto pravidla pro vás Den cesty končí (další kilometry se nezapočítávají).
 10. Povinné vybavení není stanoveno. Doporučené vybavení obnáší nabitý mobil, teplé oblečení, spolehlivé světlo, lékárničku a termofólii.
 11. Povolené vybavení jsou trekkingové hole, ortézy, GPS navigace.
 12. Kontrolní body a povinnosti účastníka:
  1. Průchod kontrolním bodem je účastník povinen zaznačit do itineráře značkovačem. Tento značkovač je součástí kontroly.
  2. Chybí-li kontrolní bod nebo je-li kontrolní body nepoužitelný (chybí značkovač), je účastník povinen neprodleně o této skutečnosti informovat organizátory (nejlépe telefonicky). Dále je účastník povinen prokázat průchod kontrolním bodem jiným způsobem (fotografie "selfie", GPS log nebo zapamatování si nějakého detailu v blízkosti). V rámci telefonátu si účastníka organizátoři zapíší, lze tedy volat skupinově.
  3. Účastník je povinen pocitvě měřit všechny odchylky od oficiální trasy, upozornit na nesrovnalosti v itineráři.
  4. Neprodleně po skončení závodu je účastník povinen informovat organizátory o místě ukončení. Pokud nestartoval z místa hromadného startu, je povinen uvést i své místo startu. Ideální forma je SMS.
  5. Do jednoho týdne po skončení závodu je účastník povinen informovat organizátory o všech svých odchylkách od trasy a doložit průchod kontrolními body doručením nafoceného (!barevně) itineráře se záznamy kontrol organizátorům (nejlépe elektronickou poštou). Za platný se považuje pouze oficiální itinerář, který účastník obdržel na startu.
  6. V případě potřeby je účastník povinen poskytnout první pomoc. Neposkytnutí první pomoci je trestným činem dle zákona č. 40/2009 Sb. a vede k diskfalifikaci ze závodu.
 13. Trackovací aplikace Den cesty:
  1. Záznam z trackovací aplikace Den cesty se považuje za alternativní důkaz průchodu kontrolními body.
  2. Účastník, který používá aplikaci Den cesty a jehož záznam z této aplikace bude k dispozici po skončení akce, není povinen značit do itineráře průchod těmi kontrolními body, jejichž průchod je prokazatelný ze záznamu z aplikace.
   • zejména u kontrol, kde se trasa vrací, doporučujeme stále používat značení do itineráře
  3. Organizátor si vyhrazuje právo uznat účastníkovi kontrolní bod, jehož průchod není ze záznamu prokazatelný z důvodu technické chyby. Uznání takového průchodu však nelze nárokovat.
 14. Organizátoři si vyhrazují právo doživotně diskvalifikovat závodníka jednajícího v rozporu s "fair-play".